Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 06.03.2020

Bij Arie Blok BV hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u te informeren over hoe we zorg dragen voor de persoonsgegevens die we verzamelen via deze website en wat we daarmee doen.

Indien u uitgebreidere informatie wilt over de persoonsgegevens die Arie Blok BV verwerkt van haar klanten, leveranciers,… verwijzen we u graag door naar de uitgebreidere privacyverklaring op www.arieblok.nl.

​1​. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

Arie Blok BV, gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30133415, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierna wordt de voor de verwerking verantwoordelijke verder ‘Arie Blok’ genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Arie Blok behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren via privacy@arvesta.eu.

​2.​ Welke persoonsgegevens verwerken we via deze website?

​2.1​ Contactformulier

Via de website kan u uw vragen, ideeën, suggesties of klachten over onze producten of de website met ons delen. In dit verband verwerken wij uw naam, e-mailadres en uw bericht. Optioneel kan u ook de volgende gegevens aan ons bezorgen: de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw adres (postcode/plaats, land) en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw suggestie of klacht te behandelen en u daar desgevallend over te contacteren.

Het verwerken van deze gegevens doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang en op basis van uw voorafgaande toestemming. Door uw bericht en uw gegevens naar ons te verzenden geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om u te contacteren over uw ingediende suggestie of klacht.

​2.2​ Deelname aan een actie, wedstrijd,…

Als u deelneemt aan een van onze acties of wedstrijden kunnen we  de volgende gegevens verzamelen: naam, geslacht, adres (postcode, woonplaats, land), telefoonnummer, e-mailadres en uw merkdealers, desgevallend uw inschrijving voor onze nieuwsbrieven. Afhankelijk van de actie of de wedstrijd kan het zijn dat niet alle voornoemde gegevens verplicht door te geven zijn.

We gebruiken bovengenoemde gegevens uitsluitend om uw deelname aan de actie te registreren en te bevestigen, om na te gaan of u voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden en om u -ingeval van een wedstrijd- te contacteren over de uitslag van de wedstrijd en u desgevallend een prijs toe te zenden. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de toestemming die u ons geeft door op het inschrijfformulier aan te vinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. We zullen u enkel nieuwsbrieven sturen als u daarvoor uw toestemming geeft.

We bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden.

2.3 Nieuwsbrieven

Op de website kan u aangeven dat u nieuwsbrieven wil ontvangen. Deze nieuwsbrieven kunnen onder meer het volgende bevatten: weetjes, informatie over onze acties en evenementen waar we aan deelnemen, productinformatie,…

Voor het versturen van deze nieuwsbrief verwerken wij uw e-mailadres. Wij versturen de nieuwsbrieven op basis van uw toestemming. Dit betekent uiteraard ook dat u op elk ogenblik de mogelijkheid hebt om uw toestemming in te trekken. We bewaren uw inschrijving op de nieuwsbrief totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. U kan zich eenvoudig uitschrijven via de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrieven.

​3​. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij gegevens delen met:

  • de vennootschappen binnen de groep waartoe Arie Blok behoort. Om te weten te komen, wie deze vennootschappen zijn,

  • derden (zoals datacenters, communicatiebureaus en IT-leveranciers). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd.

4. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Arie Blok onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5. Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft tevens het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

U moet uw verzoek per e-mail richten tot privacy@arieblok.nl of per post tot:

Arie Blok BV
Postbus 30
3440 AA Woerden

Dit verzoek moet minstens het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post of elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via de bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Nederlandse klanten is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

6​. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.

Kasper Faunafood

Address
Postbus 30
Postcode/Town
3440 AA Woerden

© 2021 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta