Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 01.01.2022

Bij Arie Blok BV hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u als klant, leverancier en bezoeker van deze website te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

1 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Arie Blok BV, gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30133415, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierna wordt de voor de verwerking verantwoordelijke verder ‘Arie Blok’ genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Arie Blok behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren via privacy@arvesta.eu.

2 Welke gegevens verzamelen we van u als klant, prospect of eindgebruiker/consument?

Klanten en prospecten

Welke gegevens?

Vooreerst kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: bedrijfsnaam, voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land), mobiel (telefoonnummer), e-mailadres, taal, business unit, type klant (retail, grootverbruik…), KvK-nummer, BTW-nummer, faxnummer, bedrijfsgegevens (diersoort, grootte, aantal dieren,...), IBAN-nummer, BIC-nummer, aankoopgegevens. Van de contactpersonen bij ondernemingen kunnen we de naam, functie, afdeling, mobiele (telefoonnummer) en het e-mailadres verzamelen.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;

Via uw website, folders,...;

Via publiek beschikbare gegevens [zoals gegevens uit het Handelsregister (KVK) en Creditsafe]

Via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Arie Blok behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op www.arvesta.eu.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een prospecten- en klantenadministratie, het organiseren en opvolgen van bezoeken en afspraken, beantwoorden van vragen, het opmaken en versturen van offertes en facturen en daarover communiceren, het verwerken van bestellingen, plannen en uitvoeren van leveringen en daarover communiceren en het voeren van een debiteurenbeheer (openstaande facturen opvolgen, aanmaningen versturen). Deze verwerkingen voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Het houden van een administratie en het voeren van een debiteurenbeheer doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Daarnaast verzenden we aan onze klanten (dealers en distributeurs) op regelmatige basis e-mails met o.a. de prijzen van onze producten, prijswijzigingen (o.a. omwille van een wijziging van de grondstofprijzen), aankondigingen van acties die we voeren (bv. 3+1 gratis,...) en een kopie van de nieuwsbrieven die aan eindklanten/consumenten die zich daarvoor inschreven hebben worden verstuurd. Dit doen we omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van onze overeenkomst met u, het laat u o.a. toe om geïnformeerd bestellingen te plaatsen (u weet wat de actuele prijs is) en om met kennis van zaken eventuele vragen van uw eigen (eind)klanten omtrent een nieuwsbrief die zij ontvingen te beantwoorden.

Ten derde kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en boekhoudwetgeving en de wetgeving inzake voedselveiligheid (traceringsplicht dierenvoeding).

Op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen we uw gegevens gebruiken voor prospectie-doeleinden en om u te contacteren over onze producten en/of diensten waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze complementair zijn aan producten die u reeds eerder bij ons of een van de groepsvennootschappen van Arvesta aankocht.

We verwerken uw gegevens ook om te analyseren welke producten u heeft aangekocht en de producten/diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent om ons assortiment aan te passen en onze communicaties op u af te stemmen. Daarnaast voeren we ook (statististische) analyses om onze werking, diensten en producten te verbeteren. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

Eindgebruikers/consumenten

Welke gegevens?

Van de eindgebruikers/consumenten van onze producten kunnen wij volgende gegevens verwerken: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, tevredenheidsenquête resultaten, merk interesse, overzicht van onze acties waaraan u deelnam, inschrijving/uitschrijving voor elektronische nieuwsbrieven. Afhankelijk van de diensten waarvan u gebruikt maakt, kan het zijn dat wij niet alle voornoemde gegevens van u hebben.

We kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven omtrent een of meerdere van onze merken. U kan zich onder andere voor deze nieuwsbrieven inschrijven via de websites van onze diverse merken. De nieuwsbrieven bevatten onder andere weetjes, uitnodigingen voor evenementen, informatie over onze producten, nieuwe acties,... Het versturen van nieuwsbrieven doen wij op basis van uw toestemming. Dit houdt in dat u op elk ogenblik de mogelijkheid heeft om uw toestemming in te trekken. We bewaren uw inschrijving op de nieuwsbrief totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. U kan zich eenvoudig uitschrijven via de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrieven. Om de algemene doeltreffendheid en het bereik van onze nieuwsbrieven in kaart te brengen en om u relevantere nieuwsbrieven te bezorgen verzamelen we ook onder meer de volgende info in het kader van onze nieuwsbrieven: datum en tijdstip waarop de nieuwsbrief werd ontvangen en geopend, links waarop werd doorgeklikt,....

Om u per e-mail een tevredenheidsenquête te sturen met betrekking tot onze producten en diensten. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang en laat ons toe om onze producten en dienstverlening continu te verbeteren.

Om u in te schrijven voor onze acties en uw inschrijving te bevestigen en daarover te communiceren.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

3 Welke gegevens verzamelen we van u als leverancier?

Welke gegevens?

We kunnen de volgende gegevens verzamelen: (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer, BIC-nummer, BTW-nummer.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;

Via uw website, folders,...;

Via publiek beschikbare gegevens [zoals gegevens uit het Handelsregister (KVK) en Creditsafe]

Via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Arie Blok behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op www.arvesta.eu.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een leveranciersadministratie, het opstellen en uitsturen van bestellingen, ontvangen, verwerken en betalen van inkomende facturen en daarover communiceren. Deze verwerkingen voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Ten tweede kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en boekhoudwetgeving en de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

4 Welke gegevens verzamelen we via onze website?

In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken via de website, waarvoor we dat doen en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren.

Contactformulier

Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het online contactformulier. Als u dit doet, verzamelen we in dat kader uw voornaam, naam, e-mailadres en de door u gestelde vraag of enige andere opmerking. We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.

Nieuwsbrieven

Via de website kan u zich inschrijven om e-mails te ontvangen met informatie over onze producten, onze evenementen, tips, advies,.... Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief verzamelen we uw e-mailadres en de taal waarin u de nieuwsbrieven wil ontvangen. Wij versturen de nieuwsbrieven op basis van uw toestemming.

U kan op elk moment aangeven dat u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Hoe u dat kunt doen kan u lezen onder titel 7.

Evenementen

We organiseren regelmatig evenementen waarvoor u zich via de website kan inschrijven. Voor deze inschrijving verzamelen wij standaard uw voornaam, naam en uw e-mailadres. Deze gegevens werken wij om uw inschrijving voor het evenement te verwerken, uw inschrijving te bevestigen, u te informeren over het evenement en, desgevallend, eventuele vragen van u te beantwoorden. Uw gegevens worden gewist van zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.

5 Geven we uw gegevens door of verkopen we uw gegevens?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

Dienstverleners die ten behoeve van ons en in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken(zoals bv. datacenters, IT Service Providers, drukkerijen, mailingbureaus, websitebouwer,...). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd;

De vennootschappen van de groep Arvesta, waarvan wij ook deel uitmaken. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op https://arvesta.eu. Dit voor de centralisatie van de klanten-, en -leveranciersadministratie en voor prospectie-doeleinden. Wat dat laatste betreft kunnen deze vennootschappen uw gegevens gebruiken voor prospectie en om u te contacteren over hun producten en/of diensten waarvan zij en/of wij menen dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn omdat deze bv. complementair zijn aan producten/diensten die u reeds afneemt bij ons. Zij kunnen u hieromtrent contacteren. U heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen deze doorgifte van uw gegevens en het gebruik daarvan door een of meer van onze groepsvennootschappen. Hoe u dat doet leest u onder titel 7;

Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Enkel de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld;

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

Tot slot kunnen we uw gegevens in het kader van een fusie, overname, (partiële) splitsing of enige andere bedrijfstransactie ook delen met en overdragen aan de derde partij (bv. koper, opslorpende vennootschap,...) die betrokken is bij deze bedrijfstransactie. Ook in een eventuele voorafgaande fase kunnen wij als onderdeel van een onderzoek met betrekking tot het (uitvoeren) van dergelijke transactie uw gegevens delen met de betrokken derde en/of hun adviseurs. In dergelijk geval zorgen wij er steeds voor dat wij enkel de gegevens overmaken die relevant en noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Deze doorgiftes doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat de derde partij aan de hand van de verkregen gegevens de bedrijfsactiviteiten en de algemene werking van de onderneming kan verderzetten. Verder laat dit laatstgenoemde ook toe om de lopende overeenkomsten met klanten, leveranciers,... verder te zetten.

6 Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7 Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u geen nieuwsbrieven of persoonlijk aan u geadresseerde post meer wenst te ontvangen met o.a. info over onze activiteiten, producten en diensten, promoties,... dan kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mails. U kan ons zowel voor de uitschrijving op e-mails als op persoonlijk geadresseerde post ook steeds contacteren via onderstaande contactgegevens.

U dient uw verzoek per e-mail te versturen naar privacy@arvesta.eu of per post naar het adres:

Arie Blok BV, Postbus 30, 3440 AA Woerden Nederland.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres en een duidelijke beschrijving van uw verzoek. Er kan u bijkomende informatie gevraagd worden om het voorwerp van uw vraag zo nodig beter te kunnen afbakenen of om uw identiteit te bevestigen in geval van redelijke twijfel hierover.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

8 Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Kasper Faunafood

Bezoekersadres:
Leidekkersweg 2A
3449 JH Woerden
Nederland

Postadres:
Postbus 30
3440 AA Woerden
Nederland

Wil jij nieuwtjes en advies ontvangen die aansluiten bij wat jóu interesseert? Doen we graag voor je!

België
© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta